ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
Friday, 18 December 2020
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้รับการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ขอบเขตของงานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ
- รายละเอียดงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.