หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


โครงการอบรมปี 2564 พิมพ์
Monday, 14 December 2020

Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

หลักสูตร
ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้าอบรม
วันที่อบรม
ค่าลงทะเบียน (เอกชน)
ค่าลงทะเบียน (ภาครัฐ)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์
รหัส PMNIDAT 01
แพทย์จากสถานพยาบาล ทุกระดับทั่วประเทศ
30 ท่าน
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
2.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล
รหัส PMNIDAT 03
พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
50 ท่าน
7 - 18 มิถุนายน 2564
9,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT)
รหัส PMNIDAT 05
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1
21 - 23 เมษายน 2564
รุ่นที่ 2
19 - 21 กรกฏาคม 2564
2,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
4.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program
รหัส PMNIDAT 06
บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ที่ยังไม่ผ่านการอบรม รูปแบบ Matrix Programs (ควรมีพื้นฐาน Counseling)
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1
18 - 22 มกราคม 2564
รุ่นที่ 2
22 - 26 มีนาคม 2564
3,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
5.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
รหัส PMNIDAT 14
บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
50 ท่าน
5 - 7 พฤษภาคม 2564
2,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
6.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา
รหัส PMNIDAT 16
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
50 ท่าน
21 - 25 มิถุนายน 2564
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
7.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavioral Therapy Level I) 
รหัส PMNIDAT 11
บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1
11 - 14 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2
20 - 23 กรกฎาคม 2564
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด
รหัส PMNIDAT 15
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือบุคลการที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1
29 - 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2
19 - 21 พฤษภาคม 2564
3,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)
รหัส PMNIDAT 13
พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการธารณสุข ที่ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
35 ท่าน
28 - 30 มิถุนายน 2564
2,200 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
10.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
รหัส PMNIDAT 04
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานยาเสพติด ห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วย
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1
19 - 20 มกราคม 2564
รุ่นที่ 2
28 – 29 เมษายน 2564
1,800 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
11.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) Level II
รหัส PMNIDAT 12
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด Level I
20 ท่าน
ครั้งที่ 1
21 - 23 เมษายน 2564
ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 3
17 - 18 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 4
22 - 23 กรกฎาคม 2564
9,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
12.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
รหัส PMNIDAT 07
ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ไม่เกิน 6 เดือน) 50 ท่าน 25 - 29 มกราคม 2564 5,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
13.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
รหัส PMNIDAT 08
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษายาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบ FAST Model 50 ท่าน 16 - 27 สิงหาคม 2564 9,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
14.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical)
รหัส PMNIDAT 09
บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด (นักจิตวิทยา นักสังคมสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ) ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutics Community: TC.)  50 ท่าน
10 - 21 พฤษภาคม 2564  9,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)

ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์
- อบรมวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
เลื่อนการอบรมเป็น วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click  

2.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล
- อบรมวันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564  ประกาศรายชื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click  หนังสือเลื่อนการอบรม  

3.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ
(Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: SBIRT)

- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 15 มกราคม 2564  หนังสือเลื่อนการอบรม
- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 24กุมภาพันธ์ 2564 
เลื่อนการอบรมเป็น
- รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 23 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click  หนังสือเลื่อนการอบรม
- รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click 

4.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program
- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 22 มกราคม 2564   ประกาศรายชื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 หนังสือเลื่อนการอบรม
เลื่อนการอบรมเป็น วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนได้ที่ Click ยกเลิกการอบรม
- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564   ประกาศรายชื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 

5.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
- อบรมวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564
เลื่อนการอบรมเป็น วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click หนังสือเลื่อนการอบรม
เลื่อนการอบรมเป็น
23 - 25 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
ยกเลิกการอบรม

6.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา
- อบรมวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
เลื่อนการอบรมเป็น วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click 

7.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavioral Therapy Level I)

- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564  หนังสือเลื่อนการอบรม

- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 
เลื่อนการอบรมเป็น
-
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click 
หนังสือเลื่อนการอบรม 
- รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click  ยกเลิกการอบรม

8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด
- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564   
- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564
เลื่อนการอบรมเป็น
- รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click 
- รุ่นที่ 2 วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click  หนังสือเลื่อนการอบรม 

9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)
- อบรมวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
เลื่อนการอบรมเป็น วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click 

10.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 มกราคม 2564  เลื่อนการอบรมเป็น 23-24 มีนาคม 2564 หนังสือเลื่อนการอบรม
ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 29 เมษายน 2564  ประกาศรายชื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อ Download ยื่นยันสิทธิการอบรม Click  หนังสือเลื่อนการอบรม 

11.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavioral Therapy Level
I
I)
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 23 เมษายน 2564
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 3 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  (ยกเลิกหลักสูตร)

12.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
- อบรมวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 หนังสือเลื่อนการอบรม (ยกเลิกหลักสูตร)

13.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
- อบรมวันที่ 19 - 30 เมษายน 2564
เลื่อนการอบรมเป็น
วันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click ยกเลิกการอบรม

14.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical)
- อบรมวันที่ 10 - 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 (ยกเลิกหลักสูตร)


Download หนังสือเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรม
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 17 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >