www.pmnidat.go.th - การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดกลุ่มธัญญารักษ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดกลุ่มธัญญารักษ์ พิมพ์
Friday, 30 October 2020

       นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดกลุ่มธัญญารักษ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึงประเมินผล วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการแพทย์วิถีใหม่ ( New normal) โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน จาก สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง รวมจำนวน 150 คน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.