www.pmnidat.go.th - การประชุมวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทาง FTE ผ่านระบบ Video conference
การประชุมวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทาง FTE ผ่านระบบ Video conference พิมพ์
Monday, 19 October 2020
       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทาง FTE ผ่านระบบ Video conference ร่วมกับทีมบริหารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังระยะเวลา 5 ปี ของ สบยช. และ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน การปฏิรูประบบสุขภาพ ทิศทางกรมการแพทย์ DM Reform พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็น Digital รวมทั้งพัฒนาและใช้ทรัพยากรกำลังคนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.