งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 พิมพ์
Tuesday, 29 September 2020
      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 "Infinite Thanks & Everlasting Care” ขอบคุณไม่รู้จบ ดูแลตลอดไป ซึ่งมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา สบยช. นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ผู้อำนวยการและผู้แทนจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคและบุคลากร สบยช. เข้าร่วมงาน โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ พร้อมด้วยคณะผู้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก ณ ห้องประชุมพลเรือตรี นายแพทย์วิทุรแสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.