การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาและสารเสพติดในชุมชน พิมพ์
Wednesday, 09 September 2020

      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาและสารเสพติดในชุมชน โดยชุมชนเป็นฐานในบริบทของประเทศไทย โดยมีนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายทั้งระดับชุมชน ระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด ที่ร่วมดำเนินงาน สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดให้ได้รับการดูแลตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ยาเสพติดเฉพาะรายอย่างรอบด้าน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.) และผู้แทนจากกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx) ของกลุ่มธัญญารักษ์  ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.