การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษารูปแบบ Matrix Program พิมพ์
Tuesday, 08 September 2020

       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษสถานการณ์และนโยบายด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด/ ผู้เสพยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ในด้านการบำบัดรักษารูปแบบ Matrix Program ด้านองค์ความรู้ รวมถึงทักษะของเจ้าหน้าที่ระดับ อำเภอ และตำบล ตอบสนองนโยบายยาเสพติด และการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุข โดยปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการรักษา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติด ได้รับการช่วยเหลือได้ถูกต้องตามขั้นตอนมาตรฐาน โดยมี นางนงนุช พงษ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะทำงานและบุคลากรสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.