โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน พิมพ์
Thursday, 03 September 2020

      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรม ราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร “ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมกัน สร้างบุญสู่ขวัญในสหวาระเดือนเกิด” ประจำเดือน กันยายน ซึ่งมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน (ผศ.ดร.) ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งบรรยายธรรม อวยพร และมอบของขวัญแก่ผู้เป็นเจ้าของวันเกิด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สบยช.  เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.