โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม พิมพ์
Wednesday, 15 July 2020
      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร “ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมกัน สร้างบุญสู่ขวัญในสหวาระเดือนเกิด” ประจำเดือน กรกฎาคม โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน (ผศ.ดร.) ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง บรรยายธรรมเรื่อง “อยู่อย่างไรให้เป็นสุข” และมอบของขวัญแก่ผู้เป็นเจ้าของวันเกิด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สบยช.  เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.