การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ครั้งที่ 2 /2563 พิมพ์
Tuesday, 30 June 2020

      นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ครั้งที่ 2 /2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนและประเภทชุมชน/ หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยโทมงคล มณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.