พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2 พิมพ์
Wednesday, 24 June 2020

        นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ภาวะฉุกเฉินทางด้านอายุรศาสตร์และภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชจากสารเสพติด และทักษะในการจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “นโยบายสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน ของกรมการแพทย์” โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ป่วย จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.