การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำ(ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พิมพ์
Wednesday, 27 May 2020
      นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์อำนวย กาจีนะ ประธานมูลนิธิสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบบ VDO Conference ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเสพติด ปี 2563 โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค และคณะแพทย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 27 May 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.