การอบรมหลักสูตร “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็ก” พิมพ์
Tuesday, 19 May 2020
      นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็ก” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงถิรพร ตั้งจิตติพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบ Video Teleconference ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการแก้ไขและบำบัดรักษาฟื้นฟูเยาวชน ที่มีปัญหาด้านยาและสารเสพติดเพื่อให้คุณครูและผู้เกี่ยวข้อง สามารถให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดและสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคุณครู จากโรงเรียน 6 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และพยาบาลของ สบยช. รวมจำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.