โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลด้านการนิเทศการพยาบาล พิมพ์
Tuesday, 14 January 2020

     นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลด้านการนิเทศการพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศทางการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานการณ์จริงได้ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าศูนย์และพยาบาลตรวจการของสบยช. เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.