ประชุม Video conference ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินงานปี 2563 พิมพ์
Monday, 25 November 2019

       นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์สรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พร้อมคณะ ประชุมผ่านระบบ Video conference  ร่วมกับ ผู้อำนวยการและทีมบริหารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดำเนินงานปี 2563 โดยมีประเด็นมุ่งเน้นสำคัญ คือ หลักสูตร Addiction medicine การพัฒนาระบบข้อมูล HIS ด้านยาเสพติด การหารายได้ การลดความแออัดและเวลารอคอย การใช้ทรัพยากรร่วม และ Happy work place  ณ ห้องประชุม ICT กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.