ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จ.ชลบุรี พิมพ์
Monday, 25 November 2019
      นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวนโยบายให้การปฏิบัติงานเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.