หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


โครงการอบรมปี 2563 พิมพ์
Friday, 01 November 2019

Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

หลักสูตร
ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้าอบรม
วันที่อบรม
ค่าลงทะเบียน (เอกชน)
ค่าลงทะเบียน (ภาครัฐ)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์
รหัส PMNIDAT 01
แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ
30 ท่าน
29 - 31 มกราคม 2563
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
2.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล
รหัส PMNIDAT 03
พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และ/หรือจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
50 ท่าน
8 - 19 มิถุนายน 2563
9,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT)
รหัส PMNIDAT 05
บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและ
สารเสพติดในระดับปฐมภูมิ
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่นที่ 2
22 - 24 เมษายน 2563
2,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
4.หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program
รหัส PMNIDAT 06
บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แบบผู้ป่วยนอก ควรมีพื้นฐาน Counseling
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่นที่ 2
16 - 20 มีนาคม 2563
3,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
5.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
รหัส PMNIDAT 14
บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
50 ท่าน
13 - 15 พฤษภาคม 2563
2,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
6.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา
รหัส PMNIDAT 16
แพทย์ พยาบาล ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
50 ท่าน
20 - 24 มกราคม 2563
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
7.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด
ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level I รหัส PMNIDAT 11
บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นละ
50 ท่าน
26 - 29 พฤษภาคม 2563
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด
รหัส PMNIDAT 15
บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1
18 - 20 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 2
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
3,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment) รหัส PMNIDAT 13 บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยา
และสารเสพติด ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
35 ท่าน
4 - 6 มีนาคม 2563
2,200 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
10.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
รหัส PMNIDAT 04
แพทย์ พยาบาลที่รับผิดชอบ และทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงายาเสพติด ห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ป่วย
รุ่นละ
40 ท่าน
รุ่นที่ 1
24 - 25 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 2
24 – 25 มีนาคม 2563
1,800 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
11.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
รหัส PMNIDAT 08
บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาและสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูฯทั้งภาครัฐและเอกชน
50 ท่าน
6 – 17 มกราคม 2563
9,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน+สนับสนุนที่พัก (ค่าเดินทาง,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
12.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาล
รหัส PMNIDAT07
ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ไม่เกิน 6 เดือน) 50 ท่าน 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
13.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level II
รหัส PMNIDAT12
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด (Cognitive Behavioral Therapy) Level I , ขาดได้ไม่เกิน 20% , มี Case ในการทำ Supervision , ทำ Case 3 ครั้ง 20 ท่าน
ครั้งที่ 1
16 – 18 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 2
9 – 10 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 3
6 – 7 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4
3 – 4 กันยายน 2563
(จำนวน 9 วัน)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)

Download หนังสือเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรม

หลักสูตร
กำหนดการเดิม
เปลี่ยนแปลง
1.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล (10 วัน)

8 - 19 มิถุนายน 2563
-

2.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด
ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT)
Level I

26 - 29 พฤษภาคม 2563

  9 - 12 มิถุนายน 2563

3.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level II

ครั้งที่ 1
16 – 18 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 2
9 – 10 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 3
6 – 7 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4
3 – 4 กันยายน 2563
(จำนวน 9 วัน)
ครั้งที่ 1
16 – 18 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 2
9 – 10 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 3
6 – 7 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4
  27– 28 สิงหาคม 2563

4.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด

รุ่นที่ 2
24 – 25 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 2
23 – 24 มิถุนายน 2563
5.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
13 - 15 พฤษภาคม 2563

1 - 3 กรกฎาคม 2563

6.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาล (5 วัน)

18 – 22 พฤษภาคม 2563

13 – 17 กรกฎาคม 2563
7.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT)
รุ่นที่ 2
22 - 24 เมษายน 2563

รุ่นที่ 2
29 - 31 กรกฎาคม 2563

ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์
- อบรมวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563  ประกาศรายชื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
Download

2.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล
- อบรมวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563  ประกาศรายชื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
Download

3.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ
(Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT)

- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศรายชื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
Download
หนังสือเลื่อนการอบรม รุ่นที่ 2
เปลี่ยนวันอบรม รุ่นที่ 2 วันที่
29 - 31 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 Download

4.หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program
- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศรายชื่อวันที่ 29 มกราคม  2563
Download
- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563   ประกาศรายชื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563
Download

5.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
- อบรมวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563  ประกาศรายชื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
หนังสือเลื่อนการอบรม
เปลี่ยนวันอบรม
วันที่
1 - 3 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 Download

6.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา
- อบรมวันที่ 20 - 24 มกราคม 2563  ประกาศรายชื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
Download

7.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level I
- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2563 
หนังสือเลื่อนการอบรม
เปลี่ยนวันอบรม วันที่
9 - 12 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 Download

8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด
- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562  ประกาศรายชื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 Download
- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2563  ประกาศรายชื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
Download

9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)
- อบรมวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
Download

10.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่  24 - 25 ธันวาคม 2562  ประกาศรายชื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 Download
- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2563  ประกาศรายชื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
Download
หนังสือเลื่อนการอบรม
เปลี่ยนวันอบรม วันที่
23 – 24 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 Download

11.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
- อบรมวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

12.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาล
- อบรมวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
หนังสือเลื่อนการอบรม
เปลี่ยนวันอบรม วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 Download
ลงทะเบียนออนไลน์

13.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) Level II (จำนวน 9 วัน)
- ครั้งที่ 1 วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2563
- ครั้งที่ 2 วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563
- ครั้งที่ 3 วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563
- ครั้งที่ 4 วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
Download

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 03 July 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >