ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2562 พิมพ์
Tuesday, 29 October 2019
ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2562
การให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วย
หน่วยนับ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด
ราย
39,181
 40,419  47,727
จำนวนการให้บริการผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน
ราย/วัน
160
 166  195
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด
ราย
36,747
 38,112  45,347
1. จำนวนรับผู้ป่วยนอกยาเสพติด
3,152
 3,894  3,259
- ผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ
ราย
3,154
 3,882  3,255
- ผู้ป่วยนอกระบบบังคับบำบัด
ราย
1
 12  4
2. ผู้ป่วยคลินิกบุหรี่
ราย
81
 152  128
3. ผู้ป่วยนอกตรวจโรคทั่วไป (รวมทันตกรรม)
ราย
10,465
 9,963  10,807
4. ผู้ป่วยยาเสพติดอื่นๆ
(ตรวจพิสูจน์+)-ผู้ป่วยนอก
ราย
21,960
 23,335  30,458
5. ผู้ป่วยติดตามยาเสพติด
ราย
960
 670  610
6. ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
129
 98  85
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน
ราย/วัน
150
 157  195
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
ราย
2,434
 2,306  2,379
- ผู้ป่วยระบบสมัครใจ
ราย
1,948(79.87 %)
 1,766(76.58%)  1,838(77.26%)
- ผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด
ราย
491(25.21%)
 540(23.42%)  541(22.74%)
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน
ราย
10
 10  10
จำนวนผู้ป่วยขั้นบำบัดยา
ราย
1,960
 1,823  1,939
จำนวนผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ
ราย
1,078
 1,180  1,062
จำนวนเตียงของสถาบันฯ ที่รับจริง
เตียง
591
 586  562
อัตราการครองเตียง
%
66.56
 77.12  77.57
- อัตราการครองเตียง ขั้นบำบัดด้วยยา
%
64.83
 63.90  72.70
- อัตราการครองเตียง ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
%
67.50
 84.12  80.29
จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลฯ
วัน
159,132
 158,627  160,912
จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่รักษาใน รพ.
วัน/คน
62.57
 69.38  66.23
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่าย
ราย
2,439
 2,330  2,365
- ขั้นบำบัดยา
ราย
1,432
 1,296  1,355
ครบกำหนด
ราย
1,189(83.03%)
 1,104(85.19%) 1,201(88.63%)
ไม่สมัครใจ
ราย
123(8.59%)
 102(7.87%)   94(6.94%)
ผิดระเบียบของโรงพยาบาลฯ
ราย
-
 -  -
แพทย์อนุญาต
ราย
-
 -  -
ตาย
ราย
-
 1(0.08%)  -
ส่งรักษาโรงพยาบาลอื่น
ราย
9(0.63%)
 18(1.39%)  17(1.25%)
หลบหนี
ราย
29(2.03%)
 3(0.23%)  5(0.37%)
อื่น ๆ
ราย
82(5.73%)
 68(5.25%)  38(2.80%)
- ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
ราย
1,007
 1,034  1,010
ครบกำหนดฟื้นฟู/ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ราย
934(92.75%)
 1,000(96.71%)  970(96.04%)
ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน/ไม่สมัครใจ
ราย
19(1.89%)
 16(1.55%)  14(1.39%)
ผิดระเบียบของโรงพยาบาล
ราย
-
 -  -
แพทย์อนุญาต
ราย
-
 -  -
ส่งรักษาโรงพยาบาลอื่น
ราย
-
 -  2(0.20%)
หลบหนี
ราย
36(3.57%)
 9(0.87%)  16(1.58%)
ตาย
ราย
-
 -  -
อื่น ๆ
ราย
18(1.79%)
 9(0.87%)  8(0.79%)
จำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน
ราย
-
 -  -
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายแยกตามระบบ
2,439
 2,330  2,365
- ผู้ป่วยในจำหน่ายระบบสมัครใจ
ราย
1,948
 1,784  1,822
- ผู้ป่วยในจำหน่ายระบบบังคับบำบัด
ราย
491
 546  543
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายประเภทหลบหนี
ราย
65(2.67%)
 12(0.52%)  21(0.89%) 
- ผู้ป่วยในหลบหนีระบบสมัครใจ
ราย
46(2.36%)
 10(0.43%)  14(0.59%)
- ผู้ป่วยในหลบหนีระบบบังคับบำบัด
ราย
19(3.87%)
 2(0.09%)  7(0.30%)
ภาวะโรคแทรกซ้อนผู้ป่วยในยาเสพติด
ราย
2,257
 2,415  2,169
- ระบบจิตเวช
ราย
229(10.15%)
294(12.17%)
 230(10.60%)
- ระบบประสาท
ราย
108(4.79%)
33(1.37%)
 48(2.21%)
- ระบบไหลเวียนโลหิต
ราย
114(5.05%)
123(5.09%) 
 118(5.44%)
- ระบบทางเดินหายใจ ราย
386(17.10%)
400(16.56%)
 309(14.25%)
- ระบบทางเดินอาหาร
ราย
515(22.82%)
488(20.21%)
 318(14.66%)
- ระบบผิวหนัง
ราย
189(8.37%)
141(5.84%)
 159(7.33%)
- ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ราย
113(5.01%)
 127(5.26%)
 128(5.90%)
- ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
ราย
28(1.24%)
 22(0.91%)  21(0.97%)
- อื่นๆ
ราย
575(25.48%)
 787(32.59%)  838(38.64%)
จำนวนผู้ป่วยในระบบส่งต่อ
ราย
1,164
 1,269  1,428
จำนวนการให้บริการทันตกรรม
ราย
5,115
 5,113  5,507
จำนวนการตรวจด้วยรังสี
ราย
3,717
 3,569  3,532
จำนวนการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครั้ง
30,795
 27,180  26,572
จำนวนการตรวจสารเสพติด
ครั้ง
85,813
 94,511  93,238
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยสถาบันฯ และ บสต.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 November 2019 )
ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.