รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2559-2562 พิมพ์
Tuesday, 29 October 2019
รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค)
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ปีงบประมาณ 2559-2562 (มีหน่วยเป็นราย)
เลขที่
รหัสโรค
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
2559
 2560 2561
2562
1 A01 - A02 Typhoid, paratyphoid fever and other salmonella infections
0
0
 0  0
2 A03 - A09 Other intestinal infectious diseases
41
 35  94  91
3 A15 - A19 Tuberculosis
12
 16  12  17
4 A30 Leprosy
0
 0  0  0
5 A83 - A86 Viral encephalitis
0
 0  0  0
6 A91 - A92 Dengue hemorrhagic fever and other mosquito borne viral he
9
 0  2  0
7 B15 - B19 Viral hepatitis
8
 8  9  8
8 B20 - B24 Human immunodeficiency virus [HIV] disesaes
7
 15  16  14
9 B50 - B54 Malaria
0
 0  0  0
10 A20-A28 Other infectious diseases
64
 83  104  117
11 C22 CA Liver
0
 0  0  0
12 C34 CA Lung
0
 0  0  0
13 C50 CA Breast
0
 0  0  0
14 C53 CA Cervix
2
 0  0  0
15 D50-D89 (ยกเว้น D56) Diseases of the blood and blood forming organs and certain
37
 48  33  31
16 D56 Thalassemia
2
 6  20  15
17 E00-E07 Disorders of the thyroid gland
7
 9  10  5
18 E10-E14 Diabetes mellitus
47
 45  55  70
19 E15-E90 Other endocrine, nutrition and metabolic diseases
253
 258  257  318
20 F04-F09 Organic, including symptomatic, mental disorders
15
 8  10  5
21 F10-F19 Mental and behavioural disorders due to psychoactive subst
3007
 4069  3971  3984
22 F20-F29 Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders
89
 75  85  97
23 F30-F39 Mood [affective] disorders
102
 126  126  55
24 F40-F48 Neurotic, stress-related and somatoform disorders
68
 24  14  33
25 F70-F79 Mental retardation
50
 4  3  4
26 G40-G41 Epilepsy
13
 12  12  15
27 G00-G37,G43-G99 Other diseases of the nervous system
29
 35  30  56
28 H00-H59 Diseases of the eye and adnexa
42
 49  54  34
29 H60-H95 Diseases of the ear and mastoid process
21
 16  23  11
30 I00-I02 Acute rheumatic fever
1
 0  0  0
31 I05-I09 Chronic rheumatic heart diseases
0
 0  0  0
32 I10-I15 Hypertensive diseases
87
 91  117  122
33 I20-I25 Ischaemic heart diseases
2
 2  5  1
34 I26-I52 Other heart diseases
4
 4  1  9
35 I60-I69 Cerebrovascular diseases
5
 1  4  7
36 I70-I99 Other diseases of the circulatory system
9
 19  5  4
37 J00-J06,J30-J39 Acute upper respiratory infections and other diseases of upper respiratory tract
225
 345  480  368
38 J10-J11 Influenza
4
 29  15  10
39 J12-J18 Pneumonia
8
 4  4  1
40 J40-J44, J47 Chronic lower respiratory diseases
6
 11  7  16
41 J45-J46 Asthma and acute severe asthma
9
 17  24  18
42 J20-J22,J60-J99 Other diseases of the respiratory system
12
 3  4  3
43 K25-K27 Gastric and duodenal ulcer
5
 8  7  5
44 K35-K38 Diseases of appendix
3
 2  1  2
45 K40-K46 Hernia
2
 2  1  4
46 K50-K55,K65-K67 Other disorders of intestines and peritoneum
0
 0  0  0
47 K56 Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia.
0
0
 0  0
48 K70 Alcoholic Liver diseases
79
 72  100  75
49 K80-K81 Cholelithiasis and cholecystitis
1
 0  1  0
50 K00-K14,K20-K23, Other diseases of the digestive system
385
 447  477  345
51 L 00 - L 99 Diseases of the skin and subcutaneous tissue
168
 198  199  212
52 M00-M25,M40-M99 Diseases of the musculoskeletal system
99
 116  178  182
53 M30-M36 Systemic connective tissue disorders
0
 2  0  2
54 N17 Acute Renal failure
1
 0  0  1
55 N18-N19 Chronic Renal failure
2
 0  0  3
56 N20-N23 Urolithiasis
1
 0  0  0
57 N40-N51 Diseases of male genital organs
6
 3  6  5
58 N60-N64 Disorders of breast
1
 1  0  2
59 N70-N77,N80-N98 Diseases of female pelvic organs
13
 12  5  7
60 N00-N08,N10-N16, Other disorders of the genitourinary system
9
 13  16  10
61 O00-O08 Pregnancy with abortive outcome
0
 0  0  0
62 O80 Single spontaneous delivery
0
 0  0  0
63 O10-O75,O81-O99 Complication of pregnancy, labour, delivery, puerperium an
2
 1  0  0
64 P10-P15 Birth trauma
0
 0  0  0
65 P00-P04,P05-P08 P20-P96 Other disorders originating in the perinatal period
1
 3  4  0
66 Q00-Q99 Congenital malformations
0
 0  1  0
67 R00-R99 Symptoms,signs and abnormal clinical and laboratory findin
76
 32  49  52
68 V01-V19 Pedestrain injured in transport accidents
0
 0  0  0
69 V20-V29 Motorcycle rider injured in transport accidents
3
 2  2  2
70 V30-V99,Y85 Other land transport accidents and sequelae of all transpo
0
 0  2  0
71 X40-X49,X60-X69, Poisoning and toxic effect by accidental event self-harm
1
 0  0  2
72 W00-W99,X00-X39, Other external cause of accidental injury and their sequel
33
 37  38  54
73 X70-X84 Intentional seft-harm,except self-poisonig
0
 1  2  6
74 X91-Y09 Assaults, except by drug or chemicals or noxious substance
1
 3  5  1
75 Y20-Y34,Y35-Y36, Other external causes of morbidity and mortality and seque
21
 7  4  8
   
ผู้ป่วยในทั้งหมด
5,210
 6,429  6,704  6,519

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานการป่วยของผู้ป่วยใน ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยในที่มารับบริการด้านการรักษาพยาบาลของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 แยกตามกลุ่มสาเหตุ (75 รายโรค / กลุ่มโรค) โดยใช้รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (รง.505) ของกระทรวงสาธารณสุข

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.