ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการ Harm Reduction PDF พิมพ์
Wednesday, 30 August 2017

         นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการ harm reduction ในโครงการพัฒนาระบบบริการลดอันตรายแบบรอบด้าน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ทั้งระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายหลัก ๓๗ จังหวัด ตามนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยา (HARM Reduction) ร่วมพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากการใช้ยาแบบรอบด้าน โดยมีความรู้และทัศนคติที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย คือแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดระดับจังหวัด ๓๗ จังหวัด เป้าหมายตามนโยบาย HARM Reduction และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒๐ คน

เอกสารประกอบการบรรยาย
- บรรยายนโยบายและแนวทาง HARM Reduction โดยนายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- การบูรณาการแผนงาน HARM Reduction บทบาทกระทรวงสาธารณสุข โดยคุณเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล หัวหน้าสำนักป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยา


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 31 August 2017 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.