ยุทธศาสตร์ พิมพ์
Wednesday, 06 November 2013
ยุทธศาสตร์ กลุ่มธัญญารักษ์ 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาวิชาการ  มาตรฐานการรักษา วิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.1 พัฒนาการดูแลทางคลินิกที่เป็นเลิศ (Excellence Clinical Care)
1.2 พัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชารัฐ
1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายบริการ และวิชาการด้านการบำบัดรักษายาและสารเสพติดในระดับประเทศและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลุ่มธัญญารักษ์สู่ smart  Hospital
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเสริมสร้างความผูกพันและความสุขในกลุ่มธัญญารักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค 4.0
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 27 April 2018 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.