หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570 พิมพ์
Wednesday, 06 November 2013
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างรอบด้านและลดอันตรายตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ต่อเนื่องไร้รอยต่อร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างรอบด้านตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเพื่อเป็นองค์การสมรรถนะสูงด้านยาและสารเสพติด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 08 February 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >