www.pmnidat.go.th - วารสารวิชาการเสพติด
วารสารวิชาการเสพติด พิมพ์
Friday, 20 November 2015

 วัตถุประสงค์ของวารสารวิชการเสพติด
- เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ข้อมูลวิชาการด้านยาและสารเสพติด
- เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
- เพื่อเป็นสื่อประสานงานและส่งข่าวระหว่างเครือข่ายนักวิชาการด้านยาและสารเสพติด
โดยส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารได้ที่
     สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 60 ถ.พหลโยธิน  ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. 02-531-0080-8 ต่อ 341, 404  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.pmnidat.go.th
email:
คำแนะนำผู้นิพนธ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน–ธันวาคม 2556)
- โรคสมองติดยา
- การศึกษาลักษณะอาการทางจิตในผู้ป่วยเสพสารกลุ่มแอมเฟตามีน
  ของผู้ป่วยในสถาบันธัญญารักษ์  
- กระบวนการเสพติด ผลกระทบต่อสุขภาพและครอบครัวของผู้เสพไอซ์
- การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่ม (Ex-addict staffs)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)        
- การเปรียบเทียบประสิทธิผลของหญ้าดอกขาว (Vernonia Cinera (L) Less)
- คุณลักษณะ และอาชีพของผู้ใช้ยาเสพติด
- การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแกนนำเยาวชน
- กระท่อม : ยาเสพติดจริงหรือปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)   

- การศึกษาสุขภาพจิตของผู้ป่วยสุราในสถาบันธัญญารักษ์
- ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
  ของคณะกรรมการการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
  จังหวัดขอนแก่น     
- FAST Model: The evolution of rehabilitation for substance abuse treatment in Thailand

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
- การศึกษานำร่องประสิทธิผลของการใช้หญ้าดอกขาว (Vernonia Cinerea (L) Less) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ในการเลิกบุหรี่
- ประสิทธิผลของการดำเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
- ความพร้อมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตร่วมในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดและสถาบันธัญญารักษ์
- การบำบัดทางจิตสังคมเพื่อลดหรือหยุดการใช้สุราในผู้ติดสุราที่รักษาในโรงพยาบาล : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2559
- ผลของการบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน
- ผลการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
- บริบทแวดล้อมและสถานการณ์ปัญหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนอาชีวะภายใต้บริบทพื้นที่เสี่ยง สู่มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
- ปัญหายาเสพติดที่สะท้อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2560
- ความพร้อมของบุคลากรด้านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
- การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยสุราในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
- ความสัมพันธ์ของการรับรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
- ความคิดเห็นของผู้สูบบุหรี่ในวัยทำงาน


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

นิพนธ์ต้นฉบับ
- การทบทวนการใช้ยาอัลปราโซแลมในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ระบบสมัครใจจังหวัดลำพูน
- แรงจูงใจของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นต่อการคงอยู่ในระบบการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
- อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ใช้สารเมทแอมเฟตามีนซ้ำในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

บทความ
- Acamprosate กับการบำบัดรักษาโรคติดสุรา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 January 2021 )

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.