การเข้ารับบริการและค่าบริการบำบัดรักษา พิมพ์
Wednesday, 26 March 2014

การเข้ารับบริการ

การเข้ารับการบำบัดต้องพูดคุยกับผู้ป่วยให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดก่อนการบำบัดรักษาถึงจะได้ผลดี ในระบบสมัครใจใช้เอกสาร คือบัตรประชาชนของผู้ป่วยมาสมัครได้ในวันราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเช้าเปิดทำบัตรเวลา 07.30-12.00 น. ช่วงบ่ายเปิดทำบัตรเวลา 13.00-15.30 น.


ค่าบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

**********************************************
กรณีใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล
๑. การใช้สิทธิผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑.๑ ผู้ป่วยนอก กรณีต้องการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง ๓๐ บาท) ต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลตามสิทธิมาด้วย
๑.๒ ผู้ป่วยใน ใช้สิทธิได้ทุกรายทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดปทุมธานี

๒. การใช้สิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิได้เฉพาะกรณีรับยาเมทาโดนระยะยาว นอกจากนั้นชำระเงินเอง  เว้นแต่มีหนังสือรับรองให้เบิกจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีประกันสังคมอยู่

๓. ผู้ป่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด แต่ไม่มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดมาแสดงให้จ่ายมัดจำรอหนังสือ ๓,๐๐๐ บาท

กรณีไม่ได้ใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล(ชำระเงินเอง)
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการ
จำนวนเงิน
 • ค่าห้องและค่าอาหารสามัญ (จ่ายเป็นรายสัปดาห์) ๔,๙๐๐ บาท/สัปดาห์
 • ค่าห้องและค่าอาหารพิเศษรวม ปรับอากาศ (จ่ายเป็นรายสัปดาห์)
 *กรณีผู้ป่วยต่างชาติจ่ายเพิ่มวันละ ๓๐๐ บาท = ๙,๑๐๐ บาท/สัปดาห์
๗,๐๐๐ บาท/สัปดาห์
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (CBC, U/A, CXR) ๓๖๐ บาท
 • ค่าตรวจหาสารเสพติดตามประเภทสารเสพติด ตัวละ ๑๒๐ บาท
 • สำหรับผู้ป่วยสุรามีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น(Blood Chemistry, EKG) ๑,๑๐๐ บาท
 • ค่ายา ตามที่ผู้ป่วยใช้จริง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 13 December 2018 )
ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.