การเข้ารับบริการและค่าบริการบำบัดรักษา PDF พิมพ์
Wednesday, 26 March 2014

การเข้ารับบริการ

การเข้ารับการบำบัดต้องพูดคุยกับผู้ป่วยให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดก่อนการบำบัดรักษาถึงจะได้ผลดี ในระบบสมัครใจใช้เอกสาร คือบัตรประชาชนของผู้ป่วยมาสมัครได้ในวันราชการเวลา 8.30-16.30 น.ช่วงเช้าเปิดทำบัตรเวลา 07.30-12.00 น. ช่วงบ่ายเปิดทำบัตรเวลา 13.00-15.30 น.


ค่าบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

**********************************************
กรณีใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล
๑. การใช้สิทธิผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑.๑ ผู้ป่วยนอก
- กรณีสิทธิในจังหวัดปทุมธานี หากไม่มีหนังสือส่งตัวให้ชำระเงินเอง
- กรณีสิทธินอกจังหวัดปทุมธานี หากมาครั้งแรกให้ใช้สิทธิได้ ครั้งต่อไปให้ขอหนังสือรับรองสิทธิมาด้วย
๑.๒ ผู้ป่วยใน ใช้สิทธิได้ทุกรายทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดปทุมธานี

๒. การใช้สิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิได้เฉพาะกรณีรับยาเมทาโดนระยะยาว นอกจากนั้นชำระเงินเอง  เว้นแต่มีหนังสือรับรองให้เบิกจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีประกันสังคมอยู่

๓. ผู้ป่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด แต่ไม่มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดมาแสดงให้จ่ายมัดจำรอหนังสือ ๓,๐๐๐ บาท

กรณีไม่ได้ใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล(ชำระเงินเอง)
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยในระยะบำบัดด้วยยา *ผู้ป่วยยาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย*

รายการ จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยแรกรับ สัปดาห์แรก
- ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน(CBC,U/A,CXR)
- ค่าตรวจหาสารเสพติดตามประเภทสารเสพติด
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม กรณีมีโรคร่วม
ผู้ป่วยสุรา ๖,๖๐๐ บาท
ผู้ป่วยยาเสพติดทั่วไป ๖,๐๐๐ บาท
(อัตราค่าบริการแต่ละรายการ ตามเอกสารแนบ)
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ละ ๔,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่ายา)
 - ค่ายา
ตามที่ผู้ป่วยใช้จริง

อัตราค่าห้องและอาหารพิเศษ ดังนี้
๑. ห้องพิเศษรวม พัดลมและค่าอาหารพิเศษ
๒. ห้องพิเศษรวม ปรับอากาศและค่าอาหารพิเศษ
๓. ห้องพิเศษเดี่ยว ปรับอากาศและค่าอาหารพิเศษ
๔. ห้องพิเศษเดี่ยวและปรับอากาศ VIPและค่าอาหารพิเศษ
๕๕๐        บาท/วัน
๗๐๐        บาท/วัน
๑.๒๐๐     บาท/วัน
๑,๘๐๐     บาท/วัน
(เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคาไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
สำหรับชาวต่างชาติค่าเตียงสามัญและค่าห้องพิเศษคิดเพิ่มวันละ ๓๐๐ บาท     

* ข้อมูลจากสำนักสารนิเทศยาและสารเสพติด
- ประกาศสถาบันธัญญารักษ์ เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ.2552
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องอัตราค่าตรวจยืนยันชนิดและปริมาณสารเสพติด
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 August 2017 )
ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.