การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด พิมพ์
Thursday, 25 October 2012

 การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด
Alcohol  Smoking and Substance Involvement Screening test (ASSIST)


      แบบคัดกรอง ASSIST ได้มีการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้มีการพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากหลายๆประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ 1997 โดยพัฒนาจาก AUDIT Test ซึ่งแบบคัดกรอง ASSIST เป็นการค้นหาผู้ใช้ยาและสารเสพติด ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ช่วยในการวินิจฉัยและเป็นตัวบงชี้ถึงการใช้กิจกรรมในการช่วยลดปัญหาการใช้ สารเสพติดได้ทันท่วงที่และเหมาะสม เป็นการลดปัญหาการติดยาและสารเสพติด ซึ่งจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 5-10 นาที ทางสถาบันได้มีการพัฒนาแบบคัดกรองเพื่อให้สามารถใช้ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้น เป็นแบบหน้าเดียวโดยมีการเก็บข้อมูล เพื่อการวิจัยจากกลุ่มผู้ใช้ยาและสารเสพติด ในชุมชน ในสถานที่รอตรวจพิสูจน์ กรมราชทัณฑ์ และในกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดในรายที่มารับบริการครั้งแรกในสถาบันฯ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 07 November 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.