ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๔ พิมพ์
Thursday, 10 May 2012
        สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะจัดโครงการวิ่ง  การกุศล ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สถาบันธัญญารักษ์ ได้รับเกียรติจากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาทุนสำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ยากไร้ รวมทั้งการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม และเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของสถาบันธัญญารักษ์

ประเภทการแข่งขัน
ประเภทมินิมาราธอน     ๑๐.๕     กิโลเมตร

ประเภทมินิมาราธอน     ๕    กิโลเมตร

ค่าสมัคร
ท่านละ ๒๘๐ บาทพร้อมเสื้อที่ ๑ ตัว   

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ บัตร
รับเบอร์วิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕


ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี        
โทร.  ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐ – ๘ ต่อ ๔๒๙,๔๙๔,๕๐๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 10 May 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.