ประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์สถาบันธัญญารักษ์ พิมพ์
Monday, 02 April 2012
           สถาบันธัญญารักษ์ได้จัดให้มีโครงการ “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันธัญญารักษ์” โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานทางความคิดงานศิลปะอันจะสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์  สถาบันธัญญารักษ์และเครือข่ายบำบัดรักษายาเสพติดทั้ง  ๗  ศูนย์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและทราบถึงขอบเขตการดำเนินงาน  ผ่านทางตราสัญลักษณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประกวดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
          นักเรียน  นิสิต  นักศึกษาประชาชนทั่วไป  
๒. รางวัลในการประกวด
          รางวัลชนะเลิศ           ๑  รางวัล  รางวัลละ     ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
          รางวัลชมเชยจำนวน    ๒  รางวัล  รางวัลละ     ๓,๐๐๐    บาท  พร้อมเกียรติบัตร ๓. หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
          ๑.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องทันสมัย  สวยงาม ( style modern  logo )
          ๒.  สีประจำสถาบันธัญญารักษ์ คือ  “สีเขียว”
          ๓  ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
          ๔.  พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษโฟโต้๔สี ขนาด A๔
          ๕.  เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และแนวคิดในการออกแบบด้านหลังผลงาน พร้อมแนบไฟล์ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐dpi เขียนลงในแผ่น CD ในรูปแบบนามสกุล AI, JPG, ที่สามารถเปิดได้บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS
          ๖.  ผลงานต้องไม่ขัดต่อขนบประเพณีอันดีงาม
          ๗.  ผลงานไม่ลอกเลียนและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยของงานอื่น
          ๘.  ผลงานไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
          ๙.  ผู้เข้าประกวด ๑ คนสามารถส่งได้ ๑ ชิ้นงาน
๔. ลิขสิทธิ์
          ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ  “สถาบันธัญญารักษ์” ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ออกแบบ ซึ่งสามารถปรับแก้รูปแบบได้ภายหลัง
๕.  กำหนดการดำเนินงาน
          ๑.  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕
          ๒.  ตัดสินผลการประกวด ภายในวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          ๓.  ประกาศผลการตัดสินทาง  www.thanyarak.go.th  และติดประกาศที่สถาบันธัญญารักษ์
          ๔.  มอบรางวัลในงานประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ ๑๓ ในวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ อิมแพคเมืองทองธานี
๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน
          ๑.  ความคิดสร้างสรรค์ สามารถบ่งบอกและสื่อถึงสถาบันธัญญารักษ์และเครือข่ายศูนย์บำบัดผู้ติดยาและสารเสพติด
          ๒.  มีความสวยงาม ชัดเจนและดึงดูดความสนใจ สามารถจดจำได้ง่าย
          ๓.  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท
          ๔.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีคณะกรรมการทราบว่าผลงานที่ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลลอกเลียนแบบมาจากที่อื่น กรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินได้
Download ใบสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรืองส่งทางไปรษณีย์มาที่
สำนักลูกค้าสัมพันธ์   สถาบันธัญญารักษ์
เลขที่  ๖๐  ถนนพหลโยธิน  ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๓๐
ในวันจันทร์  ถึง  วันศุกร์  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖๓๐   

ปิดรับผลงานในวันที่ 
๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์  ๐๒-๙๙๘-๙๑๗๖  หรือ  ๐๒-๕๓๑๐๐๘๐-๘ ต่อ  ๔๙๔ , ๕๐๕
www.thanyarak.go.th
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 17 May 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.