ข่าวประชาสัมพันธ์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่น ที่มีโรคร่วมทางจิตเวช” 153
การประชุมสรุปจากการทบทวนเวชระเบียน Refer case และ Dead case 170
ประชุมผ่านระบบ Video conference เตรียมการเรื่อง COVID-19 ของกลุ่มธัญญารักษ์ 152
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว” 141
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก รุ่นที่ 2 189
การประชุมติดตามและสรุปผลการตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 120
สบยช. ประชุมผ่านระบบ Video conference ร่วมกับทีมบริหารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง 110
สบยช. ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 118
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 121
โครงการพัฒนาและจัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดสำหรับนักจิตวิทยา 138
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 71 - 80 จาก 487

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.